Pełnomocnik z urzędu

Ustanowienie z urzędu pełnomocnika dla strony nie może jednak być rozumiane jako obowiązek wytoczenia powództwa, gdyż pełnomocnika ustanawia się po to, by udzielił stronie potrzebnej porady prawnej. Niezasadne wniesienie pozwu lub środka odwoławczego naraziłoby klienta na koszty, co może być ocenione jak działanie na jego szkodę. Zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego nie zwalnia bowiem strony w myśl art. 121 k.p.c. z obowiązku zwrotu kosztów przeciwnikowi. Nie ma jednakże żadnych danych, dzięki którym można by stwierdzić czy, i jeśli, to jak często, zdarza się odstąpienie przez stronę od wniesienia do sądu sprawy pod wpływem pomocy prawnej przyznanego przez sąd pełno-mocnika z urzędu.

Pełnomocnik z urzędu może być ustanowiony także dla osoby prawnej, jeżeli wcześniej sąd zwolnił ją od kosztów sądowych, gdyż skutecznie wykazała brak dostatecznych środków na poniesienie tych kosztów153.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>