Pierwsze kroki na drodze do reformy

Wymienione badania i podjęte działania pozwalają spojrzeć na pomoc prawną z różnych perspektyw. Jednak obraz w ten sposób uzyskany jest wciąż wyrywkowy i niepełny. Zdajemy sobie sprawę, że w dużej mierze badania mają charakter badań jakościowych, nie ilościowych, badań opinii, i nie są reprezentatywne. Naszym celem jest jednak zwrócenie uwagi na problemy występujące w praktyce pomocy prawnej i wywołanie publicznej debaty nad potrzebnymi zmianami i reformami. Nasze badania traktujemy jako początek, nie koniec drogi. Wierzymy, że uda się zachęcić zarówno organa władzy państwowej, jak i korporacje prawnicze, świat nauki oraz sektor pozarządowy do systemowych prac nad kształtem pomocy prawnej w Polsce. Sami w takich pracach, jak i w debacie publicznej, będziemy brać udział.

Z zadowoleniem odnotowujemy zainteresowanie, z jakim poruszane tu zagadnienia już się spotkały. W przededniu „Forum pomocy prawnej”, w maju 2002 r., adwokatura powołała przy Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej zespół dla wypracowania propozycji adwokatury zmierzających do zbudowania efektywnego systemu pomocy prawnej z urzędu. Zespół zajął się studiowaniem rozwiązań w innych krajach. Kolejnym etapem będzie sformułowanie adwokackich propozycji zmian.

Ówczesny przewodniczący Sejmowej Komisji Praw Człowieka (która współorganizowała Forum), pan poseł Grzegorz Kurczuk, który miesiąc później objął tekę ministra sprawiedliwości, kilkakrotnie podkreślał wagę dostępu do pomocy prawnej i deklarował podjęcie odpowiednich prac w Ministerstwie.

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości, sędzia Marek Sadowski, obiecał uczestnikom Forum uwzględnienie jego dorobku w toczących się pracach legislacyjnych (między innymi Komisji Ustawodawczej Prawa Cywilnego opracowującej nowe zasady dotyczące kosztów postępowania cywilnego).

Zainteresowanie nasze tematem pomocy prawnej zostało także dobrze przyjęte przez przedstawicieli adwokatury i radców prawnych.

Zapis z obrad „Forum pomocy prawnej” (7-8 VI 2002r., Sejm RP) – fragmenty wystąpień

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>