Podział nieruchomości

– 1. Do opracowania projektu podziału granice nieruchomości podle-gającej podziałowi przyjmuje się według istniejącego stanu prawnego, a jeżeli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.

O przyjęciu granic, o którym mowa w ust. 1, osoba sporządzająca projekt podziału nieruchomości zawiadamia zainteresowane strony. Do za-wiadomień stosuje się odpowiednio przepisy art. 32 ust. 1-4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Z czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości sporządza się protokół.

Jeżeli podział nieruchomości polega na wydzieleniu działki o powie-rzchni do 33% powierzchni nieruchomości podlegającej podziałowi, prze-pisy ust. 1-3 stosuje się tylko do tych odcinków granic nieruchomości, do których dochodzą projektowane granice podziału.

– 1. Projekt podziału, o którym mowa w art. 96 ust. 1, powinien zawierać dane dotyczące nieruchomości podlegającej podziałowi i nowo wy-dzielonych działek grantu, a w szczególności:

– nazwę jednostki ewidencyjnej, numer lub nazwę obrębu, numer arku-sza mapy,

– skalę mapy,

– granice nieruchomości podlegającej podziałowi,

– oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według zasad obo-wiązujących przy oznaczaniu nieruchomości w księgach wieczystych, a także oznaczenia nieruchomości sąsiednich,

– przedstawione w kolorze czerwonym granice projektowanych działek gruntu i ich numery,

– powierzchnie nieruchomości według stanu przed i po podziale, w formie wykazu zmian gruntowych,

– wykaz synchronizacyjny, w przypadku gdy w księdze wieczystej nie-ruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenia niż w ka-tastrze nieruchomości,

– szkic nieruchomości, w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 4,

– propozycję ustanowienia służebności drogowych,

1- inne niezbędne do projektu podziału nieruchomości elementy zago-spodarowania terenu.

2. Wykaz zmian gruntowych i wykaz synchronizacyjny mogą być sporządzone bezpośrednio na mapie z projektem podziału nieruchomości lub jako odrębne dokumenty.

§ « W przypadku konieczności ustanowienia służżebności drogowych, w decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości zamieszcza się warunek, o którym mowa w art. 99.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>