Podział oraz scalanie i podział nieruchomości

Celem podziału nieruchomości jest ewidencyjne wyodrębnienie z nieruchomości kilku działek gruntu, mogących być w przyszłości przedmiotem odrębnych praw własności. Podstawową przesłanką dopuszczalności podziału nieruchomości jego zgodność tego podziału z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego, rozumiana jako zgodność z przeznaczeniem terenu w planie, jak i możliwość zagospodarowania wydzielonych działek zgodnie z tym przeznaczeniem.

W sprawach podziału nieruchomości kompetencje do jego zatwierdzenia ustawodawca przypisał organom administracyjnym gminy (wójtowi, burmistrzowi i prezydentowi miasta). Dotychczas organem orzekającym w sprawach zatwierdzenia podziału nieruchomości był kierownik urzędu rejonowego.

Ustawowe określenie dopuszczalności zatwierdzenia podziału nieruchomości uniemożliwia organom administracji samorządowej odmowę zatwierdzenia podziału, powołującym się na inne, niż przewidziane ustawą przesłanki. W ramach nowej regulacji podziałów nieruchomości do wydania decyzji o zatwierdzeniu podziału wystarcza spełnienie przesłanki jego zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego i dopełnienie wymogów formalnych przewidzianych w rozporządzeniu wykonawczym Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r.

Postępowanie o podział nieruchomości może być wszczęte na wniosek właściciela i użytkownika wieczystego oraz z urzędu w przypadkach określonych ustawą. Dla zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości niezbędne jest to, aby działki gruntu powstałe w wyniku podziału miały dostęp do drogi publicznej, chociażby poprzez ustanowienie służebności drogowej, która może obciążać inne działki gruntu powstałe w wyniku podziału bądź też nieruchomość sąsiednią.

Zgodność proponowanego przez wnioskodawcę wstępnego projektu podziału nieruchomości, zanim zostanie wydana decyzja w przedmiocie jego zatwierdzenia, podlega zaopiniowaniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta pod względem zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w formie postanowienia, na które wnioskodawcy podziału przysługuje zażalenie do samorządowego kolegium odwoławczego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>