Pomoc prawna i przyjęty przez nią model

Komisji podjęto decyzję o częściowej regulacji problematyki dostępu do sądu i pomocy prawnej186. Wedle członków Komisji rychłej regulacji wymagały zwłaszcza przepisy dotyczące kosztów sądowych, w tym procedury zwalniania od ponoszenia tych kosztów. Natomiast problematyka przyznawania stronie pełnomocnika z urzędu, choć stanowiła przedmiot refleksji Komisji, jeszcze nie została ujęta w projektach zmian przepisów. Zagadnieniem pełnomocnictwa z urzędu Komisja planuje zająć się w przyszłości187.

W przyjętym modelu pomocy prawnej w sprawach cywilnych wnioskowanie o, i uzyskanie, pełnomocnika z urzędu uzależnione jest od wcześniejszego zwolnienia od ponoszenia kosztów sądowych (w całości lub w części). Rozważenia wymaga pytanie, czy jest to dobre rozwiązanie. Można przecież wprowadzić możliwość ustanowienia pełnomocnika dla osób, które co prawda stać na poniesienie kosztów sądowych, ale już nie stać ich na opłacenie prawnika. Trudno znaleźć racjonalne uzasadnienie dla powiązania tych dwóch instytucji w jedną. Wydaje się, że uelastycznienie regulacji i oddzielenie sprawy kosztów sądowych i pełnomocnictwa służyć będzie zarówno stronom, jak i Państwu. Państwo w obecnej sytuacji w przypadku ustanowienia pełnomocnika ponosi jego koszt, lecz jedno-cześnie rezygnuje z dochodu w postaci opłat sądowych. Z kolei strony chcące wystąpić o przyznanie pomocy prawnej z urzędu wiedzą, iż muszą wcześniej uzyskać zwolnienie od kosztów występują więc o to, choć teoretycznie koszty mogłyby opłacić.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>