Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Art. 179. (Pojęcie licencja zawodowa] 1. Pośrednictwo w obrocie nie-ruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez pośredni-ków na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami jest osoba fizyczna posia-dająca licencję zawodową nadaną w trybie przepisów rozdziału 4 niniej-szego działu.

Podmioty gospodarcze mogą prowadzić działalność w zakresie po-średnictwa w obrocie nieruchomościami, jeżeli pośrednictwo będzie wy-konywane przez osoby posiadające licencje zawodowe.

Art. 180. [Czynności pośrednictwa] 1. Pośrednictwo w obrocie nieru-chomościami polega na wykonywaniu czynności zmierzających do zawar-cia umów:

– nabycia lub zbycia praw do nieruchomości,

– nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

– najmu lub dzierżawy nieruchomości.

Pośrednik wykonuje czynności, o których mowa w ust. 1, osobiście lub przy pomocy innych osób działających pod jego nadzorem, ponosząc za ich czynności odpowiedzialność zawodową określoną w ustawie.

Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa zawarta między pośrednikiem a zamawiającym.

Przez umowę pośrednictwa pośrednik zobowiązuje się do dokonywa-nia dla zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów, o któ-rych mowa w ust. 1, a zamawiający zobowiązuje się do zapłaty pośredni-kowi wynagrodzenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>