Postanowienie o przyznaniu lub odmowie przyznania się do czynu

Od postanowienia o przyznaniu lub odmowie przyznania prawa pomocy oraz o przyznaniu wynagrodzenia i zwrocie wydatków pełnomocnikowi, a także od zarządzenia o pozostawieniu wniosku o prawo pomocy bez rozpoznania strona może wnieść sprzeciw do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia . W przypadku wniesienia sprzeciwu, który nie został odrzucony z uwagi na braki formalne, zarządzenie bądź postanowienie, przeciwko któremu został on wniesiony, traci moc, a sprawa będąca przedmiotem sprzeciwu podlega rozpoznaniu przez sąd. Na postanowienie wydane przez sąd przysługuje zażalenie .

O wyznaczenie konkretnego pełnomocnika sąd zwraca się do organu właściwego samorządu zawodowego (okręgowej rady adwokackiej, rady okręgowej izby radców prawnych, Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Krajowej Rady Rzeczników Patentowych) . W trakcie prac nad ustawą proponowano wprowadzenie możliwości wpływu strony na wybór reprezentującego ją pełnomocnika i dopiero w przypadku, gdyby strona nie chciała lub nie potrafiła samodzielnie go wybrać, decyzja należałaby do samorządu zawodowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>