Postępowanie dyscyplinarne

Postępowanie dyscyplinarne (rzecznik i sąd dyscyplinarny). Postępowanie prowadzone przez samorząd zawodowy, a wszczynane w przypadku naruszenia zasad etyki zawodowej przez członka korporacji – adwokata, radcy prawnego (na przykład na skutek skargi klienta, sądu, bądź z urzędu). Postępowanie takie toczy się przed korporacyjnym sądem dyscyplinarnym, a jako oskarżyciel występuje rzecznik dyscyplinarny. W Polsce w skład sądu dyscyplinarnego wchodzą wybrani członkowie danej korporacji, w innych państwach niekiedy dopuszcza się też udział osób z zewnątrz.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) adwokatów / radców prawnych. Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej adwokatów i radców prawnych, z którego są pokrywane ewentualne szkody wyrządzone przez nich przy wykonywaniu czynności zawodowych. Poszkodowany klient może się domagać wypłaty odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania pozostaje droga sądowa i roszczenie odszkodowawcze przeciwko prawnikowi. Adwokaci i radcy prawni są ubezpieczeni zbiorowo, umowy zawierają w ich imieniu organa korporacyjne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>