Postępowanie scaleniowe

Art. 4.’ [Rozwinięcie] 1. Postępowanie scaleniowe może być wszczęte z urzędu po uprzednim uzyskaniu opinii rady sołeckiej, a także działających na terenie danej wsi społeczno-zawodowych organizacji rolników, jeżeli

– grunty Państwowego Funduszu Ziemi, których powierzchnia przekracza 10% projektowanego obszaru scalenia, nie mogą być racjonalnie zagospodarowane bez scalenia,

– ukształtowanie rozłogów gruntów na projektowanym obszarze scalenia wskutek działalności przemysłowej, przebiegu istniejących lub bu-dowanych dróg publicznych, kolei, rurociągów naziemnych oraz zbio-rników wodnych łub urządzeń melioracji wodnych zostało lub zostanie znacznie pogorszone,

– o scalenie wystąpi z wnioskiem osoba, której grunty wymagają popra-wienia rozłogu, a jednocześnie scalenie to nie pogorszy warunków go-spodarowania innym uczestnikom postępowania.

W przypadku prowadzenia scalania gruntów w związku z budową autostrady, koszty wykonania scalenia i wymiany gruntów oraz poscałenio- wego zagospodarowania gruntów pokrywa Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad.

Art. 5. [Cel i warunki wymiany] 1. Jeżeli do racjonalnego ukształtowania rozłogów gruntów należących do jednostek gospodarki uspołecznionej, rolników indywidualnych lub do Państwowego Funduszu Ziemi zachodzi potrzeba zmiany ich położenia w drodze wzajemnej wymiany, wymiana taka może być dokonana na zgodny wniosek właścicieli (zarządców, użyt-kownikó- tych gruntów, a w przypadku gruntów Państwowego Funduszu Ziemi – za zgodą terenowego organu administracji państwowej. Wymianą mogą być objęte również grunty z zabudowaniami.

Wymianą mogą być objęte grunty położone na terenie jednej lub kilku gmin.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>