Postulaty dotyczące prawa

Adwokaci. Ankietowani adwokaci zgłosili następujące propozycje: – ograniczenie obrony obowiązkowej osób, co do których istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich poczytalności, i przyznawanie pomocy z mocy prawa tylko tym, co do których wątpliwość taka znajdzie potwierdzenie w ekspertyzie biegłych (ta propozycja pojawiała się kilkakrotnie)

– określenie terminu, w którym musi być wypłacone wynagrodzenie za obronę z urzędu i prawa do odsetek za opóźnienia wypłaty

– przyjęcie takich zasad, by wynagrodzenie było wypłacane w ciągu miesiąca od zakończenia sprawy w konkretnej instancji, a nie po uprawomocnieniu się orzeczenia, co często następuje dużo później

– ustalenie wyższych stawek za sprawy z urzędu.

Radcy prawni. Z kolei ankietowani radcy prawni proponowali:

– wprowadzenie przymusu adwokacko-radcowskiego, co pociągnęłoby za sobą poszerzenie obowiązku zapewnienia pomocy prawnej z urzędu osobom ubogim (postulat podniesiony przez kilka osób)

– wprowadzenie obowiązku prowadzenia spraw z urzędu dla wszystkich radców

– wprowadzenie zasady, że pełnomocnicy z urzędu są wyznaczani z korporacji adwokackiej i radcowskiej w proporcji do liczby członków korporacji

– wprowadzenie mechanizmów kontrolowania jakości pracy pełnomocników z urzędu

– podwyższenie stawek za prowadzenie spraw z urzędu w sprawach pra-cowniczych i ubezpieczeń społecznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>