Prawo pierwokupu nieruchomości

Art. 109. [Przesłanki podmiot] 1. Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży:

– nie zabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa lub gminy,

– prawa użytkowania wieczystego nie zabudowanej nieruchomości gruntowej,

– nieruchomości położonej na obszarze przeznaczonym w planie miejs-cowym na cele publiczne,

– nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub prawa użytkowania wieczystego takiej nieruchomości.

Przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do nieruchomości przeznaczonych w planach miejscowych lub w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na cele rolne i leśne. Prawo pierwokupu nie przysługuje, jeżeli:

– sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego następuje na rzecz osób bliskich dla sprzedawcy,

– sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego następuje między osobami prawnymi tego samego kościoła lub związku wy-znaniowego,

– prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione jako odszkodo-wanie lub rekompensata za utratę własności nieruchomości,

– prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione w wyniku za-miany własności nieruchomości,

– w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, prawo pierwokupu nie zostało ujawnione w księdze wieczystej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>