Prawo pierwokupu

Prawo pierwokupu nieruchomości przysługuje wyłącznie gminie i wykonuje je zarząd gminy, nabywając nieruchomość za cenę ustaloną w umowie sporządzonej przez właściciela na rzecz osoby trzeciej. Prawo pierwokupu można wykonać jedynie w przypadku, kiedy sprzedaży podlega:

– nieruchomość niezabudowana, nabyta uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa lub gminy,

– prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej,

– nieruchomość przeznaczona w planie miejscowym w całości lub w części na cele publiczne,

– nieruchomość lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

W ustawie określono również wyjątki (od wymienionych wyżej przypadków), w których gminie nie przysługuje prawo pierwokupu.

Wykonanie prawa pierwokupu następuje poprzez złożenie notariuszowi przez zarząd gminy oświadczenia w formie aktu notarialnego o wykonaniu tego prawa. Przeniesienie na rzecz gminy prawa własności lub użytkowania wieczystego (wygaśnięcie użytkowania wieczysteg- następuje z chwilą złożenia notariuszowi oświadczenia, o którym wyżej mowa. Podstawą ujawnienia prawa własności gminy w księdze wieczystej jest umowa zawarta przez sprzedawcę z osobą trzecią i oświadczenie zarządu gminy o wykonaniu prawa pierwokupu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>