Category Prawo w nieruchomościach

Powszechna taksacja nieruchomości

Art. 160. [Zakres przedmiotowy] Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do nieruchomości, dla których ustala się wartość katastralną.

Art. liii. [Cel i podstawa taksacji] 1. Powszechna taksacja nieruchomości ma na celu ustalanie wartości katastralnej nieruchomości i jest prze-prowadzana, na podstawie niniejszej ustawy oraz odrębnych przepisów, przez organy prowadzące kataster nieruchomości.

Read More

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 27. W przetargach ogłoszonych przed dniem 1 stycznia 1998 r. do czynności podejmowanych po tym dniu stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 28. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa

Read More

W części jawnej komisja przetargowa:

– stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu,

– ustala liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza, czy wadia zostały wpłacone,

– otwiera koperty z ofertami i kwalifikuje je do części niejawnej przetar-gu,

– przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów,

– zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,

Read More

Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa

Art. 24. [Formy gospodarowania Zasobem] 1. Agencja gospodaruje Zasobem w drodze:

– sprzedaży mienia w całości lub jego części na zasadach określonych w rozdziale 6,

– oddania na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom pra-wnym lub fizycznym na zasadach określonych w rozdziale 8,

– wniesienia mienia lub jego części do spółki,

Read More

WlasnośćR 9

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z dnia 19 grudnia 1997 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1037)

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz.U. Nr 123, poz. 781) zarządza się, co następuje:

Read More

Prawo pierwokupu

Prawo pierwokupu nieruchomości przysługuje wyłącznie gminie i wykonuje je zarząd gminy, nabywając nieruchomość za cenę ustaloną w umowie sporządzonej przez właściciela na rzecz osoby trzeciej. Prawo pierwokupu można wykonać jedynie w przypadku, kiedy sprzedaży podlega:

– nieruchomość niezabudowana, nabyta uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa lub gminy,

Read More

wymagane jest posiadanie uprawnień urbanistycznych.

Art. 52.1 [Warunki uzyskania uprawnień] 1. Warunkiem uzyskania up-rawnień urbanistycznych jest:

– posiadanie odpowiedniego wyższego wykształcenia,

– wykazanie się odpowiednią praktyką w planowaniu przestrzennym,

– złożenie egzaminu z przepisów prawnych dotyczących gospodarki przestrzennej oraz praktycznego zastosowania wiedzy w zakresie ur-banistyki. Postępowanie kwalifikacyjne, w tym egzamin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przeprowadza komisja powołana przez Prezesa Urzędu Mie-szkalnictwa i Rozwoju Miast. Koszty postępowania kwalifikacyjnego ponosi osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień urbanistycznych.

Read More

Geodezyjny projekt scalenia

§ 14. Geodezyjny projekt scalenia i podziału nieruchomości opracowuje się na mapie w odpowiedniej skali, przyjętej do państwowego zasobu geo-dezyjnego i kartograficznego.

Read More

Oddawanie w trwały zarząd

Art. 43. [Pojęcie] 1. Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez państwową lub komunalną jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Jednostka organizacyjna ma prawo, z zastrzeżeniem ust. 6, korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do:

– korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania,

Read More

Art. 104. [Uchwała o scaleniu i podziale]

1. Rada gminy podejmuje uchwałę o scaleniu i podziale nieruchomości. Czynności związane z prze-prowadzeniem postępowania w sprawie scalenia i podziału wykonuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

– opracowane geodezyjnie granice gruntów objętych scaleniem i po-działem,

– wypis i wyrys z planu miejscowego,

– geodezyjny projekt scalenia i podziału nieruchomości,

Read More

Kształtowanie i realizacja polityki przestrzennej państwa

Art. 55.2 [Analizy, studia, koncepcje, programy] W celu określenia pod-staw i kierunków polityki przestrzennej państwa naczelne i centralne organy administracji rządowej oraz wojewodowie prowadzą analizy i studia oraz opracowują koncepcje i sporządzają programy odnoszące się do obszarów i zagadnień – odpowiednio do potrzeb i celów podejmowanych prac.

Read More

Przetargi na zbycie nieruchomości

Art. 37. |Zasada i wyjątki] 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli:

– jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art. 34,

– zbycie następuje między Skarbem Państwa a gminą,

Read More

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Art. 136. [Niezmienność celu żądanie zwrotu] 1. Nieruchomość wy-właszczona nie może być użyta na cel inny niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, chyba że poprzedni właściciel lub jego następca prawny nie złożą wniosku o zwrot tej nieruchomości.

W razie powzięcia zamiaru użycia wywłaszczonej nieruchomości lub jej części na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, właściwy organ zawiadamia poprzedniego właściciela lub jego następcę prawnego o tym zamiarze, informując równocześnie o możliwości zwrotu wywłasz-czonej nieruchomości.

Read More

Art. 96.

[Decyzja o podziale orzeczenie sądu] 1. Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, zatwierdzającej projekt podziału. Projekt podziału powinien być sporządzony na aktualnej mapie przyjętej do państwowego zasobu geode-zyjnego i kartograficznego.

W przypadku, gdy o podziale orzeka sąd, nie wydaje się decyzji, o której mowa w ust. 1. Jeżeli podział jest uzależniony od ustaleń planu miejscowego, sąd zasięga opinii wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Do opinii tej nie stosuje się art. 93 ust. 5.

Read More