Category Prawo w nieruchomościach

Adwokatura

Nade wszystko jednak jest projektem odwołującym się do wątpliwych założeń aksjologicznych, w istocie rzeczy do sloganów ideologicznych, nastawionych na pozyskanie poklasku elektoratu, którego część skłonna jest poszukiwać przyczyn swych niepowodzeń zawodowych w instytucjach i systemie szkolenia prawników, nie zaś w sobie samych, w swoich brakach i subiektywnych odczuciach niespełnienia.

Read More

Administrowanie mieniem

Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Agencja może w drodze umowy nieodpłatnie przekazać na własność:

– gminie – na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych gminy,

– Polskiej Akademii Nauk, szkole wyższej lub jednostce badawczo- rozwojowej – na cele służące wykonywaniu ich zadań

Read More

2. Zaświadczenie powinno zawierać:

– wskazanie osoby uprawnionej,

– powołanie dowodów, o których mowa w § 4,

określenie wartości pozostawionych nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego,

– informacje o dotychczasowym stanie realizacji uprawnień, o których mowa w art. 212 ust. 1 i 2.

– Nabycie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego nie-ruchomości grantowej przez osobę uprawnioną następuje w drodze przeta-rgu organizowanego i przeprowadzanego przez kierownika urzędu rejono-wego na podstawie odrębnych przepisów.

Read More

§ 21. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa:

– dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert,

– sporządza protokół z przetargu, który zawiera informacje, o których mowa w § 9.

§ 22. Przy wyborze oferty komisja przetargowa kieruje się zaoferowaną ceną oraz innymi kryteriami wpływającymi na wybór najkorzystniejszej oferty, ustalonymi w warunkach przetargu.

Read More

§ 16. 1. Wykreślenie hipoteki następuje w przypadku:

– zaspokojenia wierzytelności – na podstawie oświadczenia właściwego organu,

– zaspokojenia wierzytelności w wysokości równej kwocie uzyskanej ze zbycia nieruchomości, jeżeli państwowa lub komunalna osoba prawna, zobowiązana do spłacenia wierzytelności, wystąpiła o zgodę na zrzeczenie własności nieruchomości, a właściwy organ zgody tej od-mówił – na podstawie oświadczenia właściwego organu,

Read More

Brak szczególnych standardów w Polsce

W Polsce nie ma szczególnych standardów dotyczących jakości pomocy prawnej udzielanej z urzędu. Stosują się więc do niej ogólne standardy dotyczące udzielania przez prawników pomocy prawnej, wynikające z przepisów prawa oraz zasad etyki zawodowej adwokatów i radców prawnych .

Read More

Judicare – co to jest?

Judicare. Podobny do „obrony z urzędu” system wyznaczania indywidualnych pełnomocników/obrońców do spraw z urzędu, oparty na listach prawników, którzy zgłosili gotowość prowadzenia takich spraw (np. według specjalizacji) bądź zostali do udzielania takiej pomocy upoważnieni przez odpowiednią instytucję, po spełnieniu określonych warunków (np. Holandia, Izrael).

Read More

Jakie są stawki minimalne?

Stawki minimalne. Minimalne kwoty honorariów za prowadzenie określonego rodzaju sprawy lub wykonanie określonej czynności przez adwokata/ radcę prawnego. W uzasadnionych przypadkach (charakter sprawy, trudna sytuacja materialna klienta) adwokat / radca prawny może pobrać honorarium mniejsze niż stawka minimalna lub nawet zrezygnować z honorarium.

Read More

Grupa badana w sądach – wyniki

Różnic w poziomie zadowolenia skazanych badanych w zakładach karnych właściwie nie ma. Z perspektywy czasu i wobec faktu skazania oceniali oni swych obrońców z urzędu i wyboru podobnie. Można chyba przyjąć, iż jednym z kryteriów ich oceny był wynik sprawy, a ten w przypadku wszystkich badanych okazał się podobny – uznanie za winnego i skazanie na karę pozbawienia wolności.

Read More

Jaki formularz jest odpowiedni?

Wydaje się, że odpowiedni formularz, który na mocy upoważnienia ustawowego ma opracować Rada Ministrów, mógłby być stosowany także (przy drobnych zmianach legislacyjnych) w postępowaniu cywilnym i karnym. Już teraz zatem, przed jego opracowaniem, warto, by przyszli autorzy formularza wzięli ten postulat pod uwagę. Zwłaszcza że projekt zmian ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych także przewiduje upoważnienie ustawowe dla Ministra Sprawiedliwości do wydania rozporządzenia określającego odpowiedni formularz w postępowaniu cywilnym. Sytuacja ta stwarza możliwość choćby częściowej synchronizacji prac i standaryzacji modelu przyznawania pomocy prawnej w różnych reżimach prawnych.

Read More

§ 8-9 UwlaszczR 6

Uznawanie środków państwowych i komunalnych osób prawnych, spółdzielni oraz innych osób prawnych za środki własne tych osób, określanie wysokości kwot należnych z tytułu nabycia własności budynków, innych urządzeń i lokali przez te osoby prawne, a także rodzaje dokumentów stanowiących dowody w tych sprawach

– 1. Za środki własne, o których mowa w art. 200 ust. 1 pkt 1, art. 201 ust. 2 i art. 204 ust. 3, uznaje się środki finansowe pochodzące ze źródeł innych niż budżet państwa lub budżet gminy, a w szczególności z:

Read More

Inne terminy związane z pomocą prawną

Adwokat / radca prawny z wyboru. Adwokat / radca prawny, któremu klient zleca prowadzenie sprawy i który reprezentuje klienta w zamian za określone honorarium.

Read More

Efektywność systemów

Zasięg oraz koszty pomocy prawnej. W praktyce światowej spotyka się różne kryteria służące ocenie wywiązywania się przez państwo z obowiązku zapewnienia dostępu do pomocy prawnej obywatelom, których nie stać na opłacenie prawnika. Zbiera się m.in. informacje pozwalające określić bezwzględną wielkość środków przeznaczanych na pomoc prawną oraz, na przykład, rozpatruje wydatki państwa na ten cel w przeliczeniu na jednego obywatela w stosunku do dochodu narodowego per capita. Pozwala to porównać skalę wydatków w różnych państwach przy uwzględnieniu ich zamożności . W niektórych państwach, tam, gdzie przyznanie pomocy prawnej uzależnione jest od ustalonego minimum dochodów i stanu posia-dania (np. Holandia), oblicza się liczbę obywateli, którzy ze względu na sytuację majątkową mają prawo do pomocy prawnej opłacanej w całości lub w części przez państwo.

Read More

Czym jest tymczasowe zatrzymanie?

Wobec zatrzymanego podejrzanego o popełnienie przestępstwa dopuszcza się możliwość zastosowania środków zapobiegawczych, wśród których najsurowszym jest tymczasowe aresztowanie stosowane na czas oznaczony lub warunkowo do chwili złożenia poręczenia majątkowego .

Read More