Proces rozpoznawania skargi

Bardzo ważne jest także to, kto decyduje o przyznaniu pełnomocnika z urzędu. Sytuacja, w której decyzję podejmuje sędzia prowadzący sprawę, budzi wątpliwości. Czy sędzia w takiej sytuacji będzie zawsze obiektywny? Czy nie lepiej byłoby, gdyby decyzję o przyznaniu pełnomocnika z urzędu podejmował niezależny organ, nierozstrzygający sprawy merytorycznie? Czy nie zmniejszyłoby to wreszcie kłopotów z przewlekłością postępowania, odciążając sędziów, dzięki czemu mogliby więcej czasu poświęcić swoim głównym obowiązkom – orzekaniu? Poważniejszych zmian systemowych wymagałoby wprowadzenie modelu pozasądowej oceny zdolności strony do ponoszenia kosztów sądowych czy pomocy prawnej. Jednak przy pozostawieniu tej oceny w sądzie postulować należy przejęcie tych kompetencji przez referendarzy. Takie właśnie rozwiązanie przyjęto w sądownictwie administracyjnym.

Ocena spełnienia przez stronę przesłanek kwalifikujących ją do uzyskania prawa pomocy, jakkolwiek nie jest zabiegiem technicznym, wydaje się znacznie mniej skomplikowana niż kwestie rozstrzygane przez sąd administracyjny w ramach rozpoznawania skargi. Przyznanie prawa pomocy, w szczególności ocena sytuacji majątkowej i rodzinnej strony, nie wymaga znajomości szczegółów żądania skargi i dotychczasowego postępowania w sprawie i ma odrębny od postępowania głównego charakter. Zastosowanie do wydawanych przez referendarzy zarządzeń i postanowień przepisów dotyczących zarządzeń przewodniczącego oraz postanowień sądu, a także wprowadzenie instytucji sprzeciwu strony, zapewnia, uzasadnioną z uwagi na ochronę pozycji tej ostatniej, kontrolę podejmowanych rozstrzygnięć. Wydaje się, że pożądane byłoby przyjęcie podobnego rozwiązania również w postępowaniach cywilnym i karnym. Pogląd taki był już zresztą wyrażany w toku prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego i być może znajdzie odzwierciedlenie w projektach zmian ustawodawczych opracowywanych przez Komisję w przyszłości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>