Projekt czterech organizacji

W ramach projektu czterech organizacji Helsińska Fundacja Praw Człowieka postanowiła przeprowadzić badania i podjąć działania publiczne dotyczące dostępu do pomocy prawnej. Naszym zamiarem było wywołanie publicznej debaty, prowadzącej do zmian prawa oraz zmian praktyki w tej dziedzinie. Działania, które podejmujemy, mają na celu głównie:

– uczynienie problematyki dostępu do pomocy prawnej przedmiotem poważnej debaty publicznej, angażującej organa państwowe, korporacje prawnicze, reprezentantów sektora pozarządowego

– poprawienie jakości i efektywności uzyskiwanej bezpłatnej pomocy prawnej

– zwiększenie dostępu do pomocy prawnej dla osób, których nie stać na wynajęcie prawnika.

Chodzi o to, żeby doprowadzić do: – bardziej efektywnego wykorzystania środków przeznaczanych przez Państwo na pomoc prawną

– lepszego wykorzystania, usprawnienia i ewentualnej modyfikacji funk-cjonujących obecnie procedur – w ramach istniejących środków finansowych

– wprowadzenia, w ramach istniejących środków, alternatywnych form udzielania bezpłatnej pomocy prawnej, znanych praktyce światowej

– rozwoju nieobciążających budżetu Państwa form udzielania pomocy prawnej osobom ubogim (np. działalność prawników pro publico bono)

– prowadzenia przez Państwo badań i zbierania danych statystycznych dotyczących pomocy prawnej.

Główne postulaty zmian funkcjonującego w Polsce systemu dostępu do pomocy prawnej znajdują się na początku Raportu. W treści raportu zaś znajdują się inne, bardziej szczegółowe propozycje. Wydaje się, że zebranie postulatów i umieszczenie ich na początku pozwoli Czytelnikowi zorientować się w obszarze naszych zainteresowań i ułatwi lekturę raportu.

Umieszczony na początku opracowania słowniczek ważniejszych terminów związanych z pomocą prawną dla części Czytelników będzie zbędny, jednak części z pewnością pomoże w poruszaniu się w problematyce pomocy prawnej, zwłaszcza jeśli chodzi o nieznane nam, a występujące w praktyce innych państw, rozwiązania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>