Nabycie akcji, udziałów

Promesa może być wydana również na wniosek założycieli osoby prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3.

W okresie ważności promesy nie można odmówić wydania zezwolenia, chyba że uległ zmianie stan faktyczny istotny dla rozstrzygnięcia sprawy.

Art. 3e.8 [Nabycie akcji, udziałów] 1. Nabycie lub objęcie przez cudzo-ziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej właścicielem lub wieczystym użytko-wnikiem nieruchomości, wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnę-trznych8a, jeżeli:

– w wyniku nabycia lub objęcia udziałów lub akcji spółka stanie się spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 1 ust. 3,

– spółka jest spółką kontrolowaną, a udziały lub akcje nabywa łub obe-jmuje cudzoziemiec nie będący udziałowcem lub akcjonariuszem spółki.

2.8b Przepis ust. 1 nie dotyczy przypadków, gdy akcje spółki zostały do-puszczone do publicznego obrotu albo spółka jest właścicielem lub wie-czystym użytkownikiem nieruchomości określonej w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 5 lub ust. 2, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3.

Minister Spraw Wewnętrznych8a na wniosek spółki, o której mowa w ust.

1, może udzielić zezwolenia na nabywanie lub obejmowanie w niej udziałów lub akcji przez cudzoziemców, jeżeli nie występuje prawdopodobieństwo zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także gdy będzie to zgodne z interesem państwa. W takim przypadku przepisu ust. 1 nie stosuje się.

Do zezwoleń, o których mowa w ust 1, przepisy art. 1-3d stosuje się odpowiednio.

Art. 4. [Sprawozdania dla Sejmu] Minister Spraw Wewnętrznych8:1przedstawia Sejmowi corocznie, w terminie do dnia 31 marca, szczegółowe sprawozdanie z realizacji ustawy, a w szczególności o liczbie udzielonych zezwoleń, rodzaju i obszarze oraz terytorialnym rozmieszczeniu nieruchomości, których one dotyczą, liczbie decyzji odmawiających udzielenia zezwolenia oraz o zasadach, jakimi kierowano się przy podejmowaniu decyzji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>