Propozycje zmian w systemie pomocy prawnej

Lista problemów związanych z funkcjonującym obecnie systemem dostępu do pomocy prawnej dla osób ubogich jest długa. Pojawiające się propozycje zmian wymagają dyskusji i zajęcia stanowiska przez zainteresowane Podmioty – zarówno organa władzy i korporacji prawniczych, jak i świat nauki czy organizacje pozarządowe. Mamy nadzieję, że poważna wspólna refleksja różnych środowisk nad reformą systemu dostępu do pomocy prawnej dla osób ubogich będzie kontynuowana.

Proponowane rozwiązania podzielić można na dwie grupy – zmiany w ramach obowiązującego systemu udzielania pomocy prawnej, których wprowadzenie jest łatwiejsze, oraz zmiany systemowe, wymagające szerszej debaty, a więc również więcej czasu i przygotowań.

Badanie zjawiska i gromadzenie danych

Ministerstwo Sprawiedliwości, korporacje prawnicze i instytucje naukowe powinny zbierać informacje i dane statystyczne. Prowadzenie badań i dyskusja nad systemem dostępu do pomocy prawnej pozwoliłyby na dokładne rozpoznanie problemów oraz umożliwiły stałą ocenę efektywności funkcjonującego systemu.

Opracowanie jasnych kryteriów przyznawania pomocy prawnej z urzędu Rada Ministrów powinna opracować zmiany przepisów prawa dotyczących dostępu do pomocy prawnej tak, by otrzymywały ją osoby rzeczywiście jej potrzebujące i by przepisy te były zgodne ze standardami wypracowanymi przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu oraz rekomendacjami Rady Europy.

Ministerstwo Sprawiedliwości powinno opracować i wprowadzić szczegółowy kwestionariusz dotyczący stanu majątkowego osób ubiegających się o pomoc prawną z urzędu.

Rada Ministrów powinna rozważyć wprowadzenie możliwości częściowej odpłatności za pomoc prawną udzielaną z urzędu osobom, których nie stać na opłacenie honorarium prawnika w całości, ale które mogą pokryć część kosztów pomocy prawnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>