Przekazanie urządzeń spółdzielni mieszkaniowej

W razie niezłożenia oświadczenia w terminie określonym w ust. 1, Agencja może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność gmi-nie nieruchomość wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi tryb sprzedaży do-mów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydo-mowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami.

Art. 44.50 [Przekazanie urządzeń spółdzielni mieszkaniowej] 1. W przypadku utworzenia przez nabywców, o których mowa w art. 42, spółdzielni w celu eksploatacji nabytych mieszkań, Agencja przekazuje, w drodze umowy, nieodpłatnie na własność spółdzielni urządzenia wchodzące w skład towarzyszącej mieszkaniom infrastruktury.

2. Spółdzielni, określonej w ust. 1, przysługuje dotacja z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów związanych z dostawą energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i dostawy cieplej wody, na zasadach określonych w odrębnych przepisach dla spółdzielni mieszkaniowych.

Art. 45.50 [Rozłożenie spłaty należności na raty] 1. Agencja może rozłożyć spłaty należności, o których mowa w art. 42, na raty. Jeżeli należność pieniężna została ustalona w umowie według innego miernika wartości niż pieniądz, Agencja nie stosuje oprocentowania. Rata należności wraz z oprocentowaniem podlega na wniosek nabywcy umorzeniu, jeżeli termin jej płatności przypada w okresie, w którym nabywca ma ustalone przez właściwy organ prawo do świadczeń z pomocy społecznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>