Przepisy nowej ustawy

Do 1 I 2004 r., kiedy wejdą w życie przepisy nowych ustaw: Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi , w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach związanych ze zwalnianiem z ponoszenia kosztów sądowych oraz trybem wyznaczania pełnomocników z urzędu zastosowanie mają wyżej omówione zasady obowiązujące w sprawach cywilnych .

Przepisy nowej ustawy – Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.) szczegółowo regulują kwestię udzielenia stronie postępowania przed sądem administracyjnym pomocy prawnej. W dziale V ustawy, dotyczącym kosztów postępowania, w rozdziale trzecim Zwolnienie od kosztów sądowych znalazł się osobny oddział Prawo pomocy . „Prawo pomocy” obejmuje zwolnienie strony, na jej wniosek, od kosztów sądowych oraz ustanowienie dla niej profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego) . Przyznanie „prawa pomocy” następuje na wniosek strony163, po stwierdzeniu spełnienia przesłanki niemożności poniesienia jakichkolwiek kosztów postępowania (przyznanie prawa pomocy w zakresie pełnym), bądź niemożności poniesienia pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego siebie i rodziny .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>