Przepisy p.p.s.a.

Przepisy p.p.s.a. „uszczelniają” procedurę ustanawiania pełnomocnika z urzędu. Strona ubiegająca się o bezpłatną pomoc prawną nie może zatrudniać ani pozostawać w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub rzecznikiem patentowym (art. 246 §3) i obowiązana jest złożyć o tym oświadczenie (art. 252 §1).

W postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym strona może działać osobiście albo przez profesjonalnego pełnomocnika . Podobnie jak w postępowaniu cywilnym pełnomocnikami mogą być także: inny skarżący lub uczestnik postępowania, małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo lub zstępni strony, osoby przysposobione, a także inne osoby, jeżeli przewidują to przepisy szczególne. Uczestnikiem postępowania może być organizacja społeczna (w tym również nieposiadająca osobowości prawnej – stowarzyszenie zwykłe), o ile przedmiot postępowania dotyczy jej statutowego zakresu działalności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>