Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 06. [Stosowanie ustawy do spraw wszczętych| 1. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, a nie zakończonych de-cyzją ostateczną, stosuje się przepisy ustawy.

2. Ostateczne decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji, dla których do dnia wejścia w życie ustawy nie wydano decyzji o pozwoleniu na budowę, traktuje się jak decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Art. G7. |Utrata mocy miejscowych planów zagospodarowania] 1. Miejscowe plany zagospodarownia przestrzennego, obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy, tracą moc po upływie 5 lat od dnia jej wejścia w życie, z zastrzeżeniem ust. 2.

Przepisu ust. 1 nie stosuje się do terenów objętych zmianami miejs-cowych planów zagospodarowania przestrzennego, dokonanymi na zasa-dach określonych w ustawie.

Przed utratą mocy planów, o której mowa w ust. I, rada gmin jest obowiązana do uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-rowania przestrzennego gminy.

Art. 68. |Wylączenie] 1. Przepisów rozdziału 3 nie stosuje się do miejs-cowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy.

Przepis ust. 1 nie dotyczy opłat i roszczeń wynikających z przepisów innych ustaw i z innych tytułów.Art. 69. [Realizacja roszczeń finansowych] Roszczenia finansowe wobec gminy, które mogą wynikać z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego lub zmienionego na podstawie ustawy, podlegają realizacji nie wcześniej niż w następnym roku budżetowym po jej wejściu w życie. Odsetki ustawowe, o których mowa w art. 36 ust. 12, należą się w takim przypadku po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia nowego roku budżetowego.

Art. 70. [Dotychczasowe uprawnienia] Uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym, uzyskane na mocy przepisów ustawy z dnia

12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1989 r. Nr 17, poz. 99, Nr 34, poz. 178 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 87, poz. 505 oraz z 1993 r Nr 47, poz. 212), stają się uprawnieniami urba-nistycznymi, w rozumieniu ustawy.

Art. 74. |Derogacja| Traci moc ustawaz dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1989 r. Nr 17, poz. 99, Nr 34, poz. 178 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 87, poz. 505 oraz z 1993 r. Nr 47, poz. 212) oraz uchwalone na jej podstawie założenia do planów regional-nych i plany regionalne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>