przepisy rozdziału 4, a ponadto:

– w ogłoszeniu o przetargu podaje się informację, że przetarg jest ogra-niczony, oraz rodzaj ograniczeń,

– komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przeta-rgowe, i kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu, wywieszając listę osób zakwalifikowanych, odpowiednio w siedzibie urzędu rejonowego lub urzędu gminy, nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu,

– przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tyl-ko jednego oferenta spełniającego warunki określone w przepisach rozdziału 4.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>