Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczące określania wartości nieruchomości

Przesłanki te są następujące:

– jeżeli pomimo upływu 7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu albo,

– utraciła moc decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a cel wywłaszczenia nie został zrealizowany.

W przypadku zrealizowania celu wywłaszczenia na części nieruchomości, zwrotowi podlega pozostała jej część niewykorzystana na cel wywłaszczenia. Z dniem uzyskania przez decyzję o zwrocie nieruchomości wywłaszczonej waloru ostateczności wygasa ustanowione na tej

nieruchomości prawo trwałego zarządu lub użytkowania, natomiast najem i dzierżawa bądź jej użyczenie wygasa po upływie 3 miesięcy od wymienionego dnia.

Nieruchomość podlega zwrotowi w stanie, w jakim znajduje się w dniu zwrotu, natomiast poprzedni właściciel lub jego następca prawny zobowiązany jest zwrócić otrzymane przy wywłaszczeniu odszkodowanie (odpowiednio Skarbowi Państwa lub gmini- po jego zwaloryzowaniu, z zastrzeżeniem, że jego wysokość nie może przewyższać wartości rynkowej zwracanej nieruchomości, określonej na dzień jej zwrotu. Zwrotowi podlega również nieruchomość zamienna. Właściciel lub jego następca prawny może złożyć do wojewody wniosek o rozłożenie spłaty należności Skarbu Państwa i gminy na roczne raty oprocentowane, płatne w okresie do 10 lat. Wycena nieruchomości – określanie wartości i powszechna

taksacja

Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczące określania wartości nieruchomości mają zastosowanie do wszelkiego rodzaju nieruchomości bez względu na ich przeznaczenie lub sposób korzystania, z wyłączeniem jedynie określania wartości nieruchomości w związku z realizacją ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>