Przetarg pisemny nieograniczony

§16. Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym powinno zawierać następujące informacje:

– wymienione w art. 35 ust. 2, w tym cenę wywoławczą,

– o obciążeniach nieruchomości,

– o możliwości, terminie i miejscu składania pisemnych ofert,

– o terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu,

– o czasie i miejscu przetargu,

– o wysokości wadium, terminie i miejscu jego wpłacenia,

– o sposobie ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

– o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej,

– zastrzeżenie, że właściwemu organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. § 17. 1. Oferty są składane w formie pisemnej.

Oferty, o których mowa w ust. 1, mogą być składane najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>