Przetarg ustny nieograniczony

§ 12. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym powinno zawierać informacje:

– wymienione w art. 35 ust. 2, w tym cenę wywoławczą,

– o obciążeniach nieruchomości,

– o czasie i miejscu przetargu,

– o wysokości wadium, terminie i miejscu jego wpłacenia,

– o sposobie ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

– o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomo-ści lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości grantowej.

§ 13. 1. Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując uczestnikom informacje, o których mowa w § 12 pkt 1, 5 i 6, oraz podaje do wiadomości imiona i nazwiska lub nazwy albo firmy osób, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do przetargu.

Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetar-gu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z za-okrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę osoby, która przetarg wygrała.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>