Przetarg ustny ograniczony

§ 14. Przetarg ustny ograniczony właściwy organ przeprowadza:

– dla osób posiadających szczególne uprawnienia do nabycia nierucho-mości, wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub z odrębnych ustaw,

– dla osób zamieszkałych lub mających siedzibę w danej miejscowości, gminie, rejonie lub województwie,

– jeżeli przemawia za tym ważny interes publiczny,

– jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.

§ 15. Do przetargu ustnego ograniczonego stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 2, a ponadto:

– w ogłoszeniu o przetargu podaje się informacje, że przetarg jest ogra-niczony, oraz rodzaj tych ograniczeń zgodnie z § 14,

– osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć dowody potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w § 14, w ciągu 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu,

– komisja przetargowa sprawdza dowody, o których mowa w pkt 2, i kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu wywieszając listę osób za-kwalifikowanych, w siedzibie odpowiednio urzędu rejonowego lub urzędu gminy, nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>