Przetargi

Podstawową formą sprzedaży nieruchomości i ustanowienia użytkowania wieczystego jest przetarg, a tylko wyjątkowo, w przypadkach przewidzianych w ustawie, zbycie nieruchomości Skarbu Państwa i gminy może nastąpić w drodze bezprzetargowej. Jednocześnie, w niektórych przypadkach określonych w ustawie, wojewoda w drodze zarządzenia i rada gminy mogą w drodze uchwały zwolnić zbycie nieruchomości w trybie przetargowym.

W ramach ustawy o gospodarce nieruchomościami określone zostały dwa rodzaje przetargu: przetarg ustny i pisemny, które mogą być przeprowadzone w formie ograniczonej i nieograniczonej. Wybór formy przetargu, jego ogłoszenie, organizacja i przeprowadzenie należą odpowiednio do kierownika urzędu rejonowego wobec nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i do zarządu gminy wobec nieruchomości stanowiących własność gminy. Przy wyborze formy przetargu właściwy organ winien kierować się przeznaczeniem każdej

z fonu przetargu, które zostało określone w rozporządzeniu wykonawczym Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r., przy czym celem przetargu ustnego jest uzyskanie najwyższej ceny, a celem przetargu pisemnego jest wybór najkorzystniejszej oferty. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa, powołana przez właściwy organ. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół.

W pierwszym przetargu cena wywoławcza nie może być niższa od wartości nieruchomości. Przy negatywnym zakończeniu się pierwszego przetargu, właściwy organ może w terminie po upływie jednego miesiąca lecz nie później niż przed upływem sześciu miesięcy od dnia zamknięcia pierwszego przetargu, zorganizować drugi przetarg, obniżając cenę wywoławczą nieruchomości nie więcej niż o 50%. Jeżeli i drugi przetarg zakończy się negatywnie, zbycie nieruchomości może nastąpić za cenę uzgodnioną w drodze rokowań z nabywcą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>