Rozbieżności stanowisk między członkami rady

Do projektu uchwały, o której mowa w ust. 2 pkt 1, należy dołączyć: !) projekt przebiegu granic zewnętrznych gruntów przeznaczonych do objęcia scaleniem i podziałem sporządzony w formie graficznej i opi-sowej,

– wypis i wyrys z planu miejscowego.

– 1. Po wejściu w życie uchwały, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, wójt, burmistrz albo prezydent miasta powiadamia uczestników o wszczęciu postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości oraz wyznacza termin zebrania informacyjnego.

Na zebraniu informacyjnym, o którym mowa w ust. 1, wójt, burmistrz albo prezydent miasta:

– zapoznaje uczestników postępowania z uchwałą o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości oraz z wynikami przeprowadzonych analiz,

– przeprowadza, na wniosek uczestników postępowania, wybory rady uczestników scalenia.

Wyboru rady uczestników scalenia dokonuje się zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy udziale co najmniej połowy właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych scaleniem i podziałem.

– 1. Rada uczestników scalenia liczy, w zależności od liczby uczestni-ków postępowania, od 3 do 10 osób. Rada dokonuje wyboru przewod-niczącego spośród jej członków.

Opinie rady uczestników scalenia w sprawach, o których mowa w art. 103 ust. 3 i 4, są zamieszczane w protokole z posiedzeń rady.

Rozbieżności stanowisk między członkami rady są rozstrzygane zwykłą większością głosów.

Opracowanie projektu uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości

– Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, w celu opracowania projektu uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości, przygotowuje dla gruntów objętych uchwałą o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości:

– opracowane geodezyjnie granice zewnętrzne gruntów objętych scale-niem i podziałem,

– dokumentację staanu dotychczasowego nieruchomości,

– dokumentację projektową scalenia i podziału nieruchomości,

– wycenę nieruchomości w stanie dotychczasowym i nieruchomości nowo wydzielonych.

– Dokumentację, o której mowa w § 6 pkt 2, stanowią mapa i rejestr nieruchomości sporządzone na podstawie wyników:

– badania ksiąg wieczystych, a w przypadku ich braku, badania innych dokumentów stwierdzających prawa do nieruchomości,

– badania katastru nieruchomości,

– badania zgodności zapisów w katastrze nieruchomości z dokumentami wymienionymi w pkt 1 oraz wyjaśnień niezgodności między tymi za-pisami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>