Rozprawa administracyjna

Art. llJt. [Rozprawa administracyjna] 1. Po wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego wojewoda przeprowadza rozprawę administracyjną.

2. W postępowaniu wywłaszczeniowym nie stosuje się przepisów o ugodzie administracyjnej.

Art. 119. |Decyzja o wywłaszczeniu] 1. Decyzja o wywłaszczeniu nie-ruchomości, poza elementami określonymi w art. 107 § 2 Kodeksu postę-powania administracyjnego, powinna zawierać:

– ustalenie, na jakie cele nieruchomość jest wywłaszczana,

– określenie przedmiotu wywłaszczenia przez podanie oznaczenia nie-ruchomości według księgi wieczystej łub zbioru dokumentów oraz według katastru nieruchomości,

– określenie praw podlegających wywłaszczeniu,

– wskazanie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, a w razie braku danych umożliwiających ustalenie tych osób – władającego nieruchomością zgodnie z wpisem w katastrze nieruchomości,

– wskazanie osoby, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości,

– zobowiązanie do zapewnienia lokali, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 5.

Jeżeli osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4, są nieobecne lub niezdolne do czynności prawnych, stosuje się art. 34 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 120. [Grunty sąsiednie służebności] Jeżeli zachodzi potrzeba za-pobieżenia niebezpieczeństwu, wystąpieniu szkody lub niedogodnościom, jakie mogą powstać dla właścicieli albo użytkowników wieczystych nieru-chomości sąsiednich wskutek wywłaszczenia lub innego niż dotychczas zagospodarowania wywłaszczonej nieruchomości, w decyzji o wywłasz-czeniu ustanawia się niezbędne służebności oraz ustala obowiązek budowy

i utrzymania odpowiednich urządzeń zapobiegających tym zdarzeniom lub okolicznościom. Obowiązek budowy i utrzymania odpowiednich urządzeń ciąży na występującym z wnioskiem o wywłaszczenie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>