Rzeczoznawca majątkowy – odpowiedzialność zawodowa

Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego może otrzymać uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości po spełnieniu warunków wymienionych w ust. 1 oraz po wykazaniu się biegłą znajo-mością języka polskiego.

Art. 178. [Odpowiedzialność zawodowa] I. Rzeczoznawca majątkowy nie wypełniający obowiązków, o których mowa w art. 175, podlega odpo-wiedzialności zawodowej.

Wobec rzeczoznawcy majątkowego mogą być orzeczone, z tytułu odpowiedzialności zawodowej, następujące kary dyscyplinarne:

– upomnienie,

– nagana z wpisem do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych,

– zawieszenie wykonywania uprawnień zawodowych na okres od 6 mie-sięcy do I roku,

– zawieszenie wykonywania uprawnień zawodowych do czasu ponow-nego złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym,

– pozbawienie uprawnień zawodowych z możliwością ubiegania się o ponowne ich nadanie po upływie 3 lat od dnia ich pozbawienia.

Pozbawienie uprawnień zawodowych następuje również w przypadku utraty zdolności do czynności prawnych oraz skazania za przestępstwa, o których mowa w art. 177 ust. 1 pkt 2.

Zawieszenie wykonywania lub pozbawienie uprawnień zawodowych może także nastąpić w razie niewykonywania czynności z zakresu szacowania nieruchomości przez okres dłuższy niż 5 lat od ostatniej czynności zawodowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>