Rzeczoznawca majątkowy – opis

Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Rzeczoznawca majątkowy jest obowiązany wykorzystywać udostęp-nione dane, o których mowa w art. 155, z zachowaniem zasady poufności. W szczególności nie może przekazywać osobom trzecim informacji uzys-kanych w toku wykonywania czynności szacowania nieruchomości, chyba że przepisy ustawy lub przepisy odrębnych ustaw stanowią inaczej.

Art. 17G. [Wyłączenie] Rzeczoznawca majątkowy podlega wyłączeniu od udziału w szacowaniu nieruchomości, jeżeli zachodzą przesłanki wy-mienione w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 177. [Kwalifikacje] 1. Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadaje się osobie, która:

– posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

– nie byia karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów warto-ściowych, znaków urzędowych, za przestępstwa skarbowe oraz za inne przestępstwa mające znaczenie ze względu na wykonywany zawód,

– posiada wyższe wykształcenie,

– ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości,

– odbyła praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości,

– przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieru-chomości.

Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy osoby, która ukończyła studia wyższe o specjalności związanej z gospodarkąnieruchomościami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>