Scalenie – wyniki oszacowania

Art. 12. [Wyłożenie wyników oszacowania] 1. Wyniki oszacowania gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjal-nych ogłasza się na zebraniu uczestników scalenia, zwołanym przez tere-nowy organ administracji państwowej, a następnie udostępnia się je do pu-blicznego wglądu na okres 7 dni we wsiach objętych scaleniem.

Na zebraniu, o którym mowa w ust. 1, oraz w okresie wyłożenia wy-ników oszacowania gruntów do publiczego wglądu, uczestnicy scalenia mogą wnosić zastrzeżenia do dokonanego szacunku.

Zastrzeżenia do szacunku gruntów bada komisja, o której mowa w art. 10 ust. ł, która z wynikami swoich ustaleń zapoznaje uczestników scalenia na zebraniu zwołanym przez terenowy organ administracji państwowej. W razie utrzymywania się zastrzeżeń do szacunku gruntów, uczestnicy scalenia mogą na tym zebraniu powołać dodatkowy zespół, składający się z osób nie zainteresowanych, który przedstawi swoją opinię.

Art. 13. [Wyrażenie zgody na szacunek] 1. Zgodę na dokonany szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych uczestnicy scalenia wyrażają w formie uchwały.

Uchwały, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 11 ust. 1, są podejmo-wane na zebraniu zwołanym przez terenowy organ administracji państwo-wej. Zebraniu przewodniczy przedstawiciel tego organu. Uchwały zapadają większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej połowy liczby uczestników scalenia. W razie niepodjęcia uchwały na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, za ważną uważa się uchwałę podjętą większością trzech czwartych głosów uczestników scalenia obecnych na zebraniu zwołanym w drugim terminie.

Każdemu uczestnikowi postępowania scaleniowego przysługuje jeden głos.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>