Scaleniu nie podlegają grunty:

– na których znajdują się zakłady górnicze i przemysłowe oraz prowad-zona jest eksploatacja kopalin,

– na których znajdują się zabytki historyczne, architektoniczne i rezer-waty przyrody,

– użytkowane na cele gospodarki rybackiej,

– przeznaczone na cele specjalne.

Grunty zabudowane mogą być scalane tylko na wniosek właściciela i pod warunkiem rozbiórki lub przeniesienia przez niego zabudowań w oznaczonym terminie, albo wyrażenia zgody na dokonanie rozliczenia wartości zabudowań w gotówce bądź w innej formie.

Za grunty stanowiące współwłasność można, za zgodą współwłaści-cieli, wydzielić odrębne dla każdego z nich grunty odpowiadające wartości udziałów we współwłasności.

Art. 3. [Wszczęcie postępowania koszty] 1. Scalenie gruntów prze-prowadza na koszt Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 2, terenowy

organ administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw gos-podarki gruntami rolnymi stopnia podstawowego, zwany dalej „terenowym organem administracji państwowej”.

Postępowanie scaleniowe może być wszczęte na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia, lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar prze-kracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.

Odmowa wszczęcia postępowania scaleniowego następuje w drodze decyzji terenowego organu administracji państwowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>