Sędziowie

Jednak także w procedurze cywilnej brakuje jednolitego kwestionariusza zamożności, który znacznie ułatwiłby stronom składanie wniosków, a sądom sprawniejsze podejmowanie decyzji. To, że odpowiedni formularz jest potrzebny, nie ulega wątpliwości, bowiem sądy (o czym przekonaliśmy się prowadząc badania) same, na swój użytek, opracowują odpowiednie kwestionariusze. Nie są one ujednolicone, są mniej lub bardziej szczegółowe, czasem przyjmują formę wytycznych informujących, jakie informacje należy zawrzeć we wniosku o zwolnienie od ponoszenia kosztów, czasem zaś opracowywane są w formie bardzo szczegółowych kwestionariuszy do wypełnienia.

Sędziowie podczas spotkań przeprowadzonych w ramach projektu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka twierdzili, że zajmowanie się decydowaniem o zwolnieniu od ponoszenia kosztów zabiera im dużo czasu, wymaga korespondencji w celu dokładnego ustalenia stanu majątkowego wnioskodawcy i odciąga ich od zadań orzeczniczych. Z opinii sędziów wynika, że przyjęcie rozwiązania, w którym to nie sędzia zajmuje się ustalaniem sytuacji majątkowej wnioskodawcy i decydowaniem o zwolnieniu od kosztów, znalazłoby ich akceptację.

Na mocy art. 117 §1 i 2 k.p.c. strona zwolniona na swój wniosek od ponoszenia kosztów sądowych w całości lub w części oraz strona korzystająca z ustawowego zwolnienia od kosztów może wnioskować o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu. Może nim być, w zależności od rodzaju sprawy cywilnej, adwokat lub radca prawny . Wniosek taki powinien zostać sporządzony na piśmie lub zgłoszony do protokołu w sądzie, w którym sprawa się toczy lub ma być wytoczona . Sąd uwzględnia wniosek, „jeżeli udział adwokata lub radcy prawnego uzna za potrzebny”.

Ubieganie się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu jest dopuszczalne w postępowaniu procesowym, nieprocesowym, z wniosku o zabezpieczenie dowodów i z wniosku o zabezpieczenie powództwa. Istnieje zatem możliwość ustanowienia go przed wniesieniem pozwu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>