Skarga kasacyjna

Natomiast skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego (doradcę podatkowego w sprawach obowiązków podatkowych, rzecznika patentowego w sprawach własności przemysłowej), a zatem ustawa wyłącza osobiste działanie strony i wprowadza podobnie jak w przypadku skarg kasacyjnych w postępowaniu karnym i cywilnym tzw. „przymus adwokacki” .

Należy podkreślić, że opisane wyżej uregulowanie prawa pomocy dla osób ubogich ma zastosowanie jedynie do postępowania przed sądami administracyjnymi. Choć prawo do wsparcia i reprezentacji w postępowaniu administracyjnym wskazywane jest jako jedna z zasad prawa i postępowania administracyjnego przyjęta jako standard Rady Europy , to polskie przepisy nie przewidują prawa do pełnomocnika z urzędu w postępowaniu przed organami administracji państwowej. W postępowaniu administracyjnym pełnomocnikiem strony może być wynajęty prywatnie profesjonalny pełnomocnik, ale może nim być także każda osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania przez nią zdolności do czynności prawnych .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>