Skargi napływające do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Ze skarg wpływających do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wynika, że osoby, które do nas piszą, nie wiedzą, jak radzić sobie w sytuacji kłopotów we współpracy z prawnikiem, gdy negatywnie oceniają wykonywaną przezeń pracę, zwłaszcza przez obrońców i pełnomocników z urzędu. Postanowiliśmy sprawdzić wiedzę badanych o tym, jak radzić sobie w sytuacji, gdy prawnik nie wypełnia swoich obowiązków (badano całą grupę – 809 osób).

Wiedza ankietowanych o zasadach etyki zawodowej prawników. Bada-nych pytaliśmy, czy wiedzą, że adwokaci i radcy prawni mają spisane zasady wykonywania swoich zawodów, tzw. zasady etyki zawodowej (badano całą grupę – 809 osób). O istnieniu zasad etyki adwokackiej wiedziała połowa badanych, jednak konkretne przykłady takich norm etycznych podało tylko 60% spośród tych, którzy deklarowali wiedzę o ich istnieniu (co stanowi 30% całej badanej próby). Najczęściej wskazywane przez badanych zasady to: reprezentowanie interesów strony (45% wskazań), tajemnica zawodowa (40% wskazań), rzetelność (20% wskazań), informowanie o przebiegu sprawy, uczciwość, prawdomówność (po 5% wskazań).

Najrzadziej o istnieniu zasad etyki wiedzą oskarżeni – 40%, podczas gdy wie o nich 50% pozwanych, 55% powodów i wnioskodawców, 65% interwenientów.

Źródłem wiedzy o istnieniu takich zasad – co warte podkreślenia – są najczęściej media (30% wskazań). Innymi źródłami tej wiedzy są rodzina i doświadczenie życiowe (po 15% wskazań) oraz lektura i sami prawnicy (po 10% wskazań).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>