Sprzedaż i ustanowienie użytkowania wieczystego

Sprzedaż nieruchomości oraz oddanie jej w użytkowanie wieczyste może nastąpić w drodze przetargu, a wyjątkowo, w przypadkach określonych w ustawie, w trybie bezprzetargowym. Dla dokonania tych czynności niezbędne jest zawarcie umów notarialnych, a przy ustanowieniu użytkowania wieczystego dodatkowo niezbędny jest wpis tego prawa (dla jego powstani- w księdze wieczystej, w której należy również ujawnić sposób korzystania z nieruchomości określony w umowie.

Przedmiotem użytkowania wieczystego mogą być zarówno nieruchomości niezabudowane, jak i nieruchomości zabudowane, przy których przedmiotem użytkowania wieczystego staje się grunt, a budowle podlegają sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, do których przysługuje mu odrębne prawo własności ściśle związane z użytkowaniem wieczystym gruntu. Sprzedaż nieruchomości obciążonej prawem użytkowania wieczystego może nastąpić wyłącznie na rzecz użytkownika wieczystego lub być przedmiotem obrotu pomiędzy Skarbem Państwa a gminą. Przy wygaśnięciu użytkowania wieczystego dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu przysługuje odszkodowanie za wniesione budowle i urządzenia w wysokości odpowiadającej wartości tych budowli i urządzeń, określonej przez rzeczoznawcę majątko-wego.

Istotnym novum jest to, iż organy administracji pozbawione zostały możliwości jednostronnego rozwiązania umowy użytkowania wieczystego, jeżeli użytkownik wieczysty korzysta z nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie, a w szczególności jeżeli jej nie zabudował w określonym terminie.

Na przeszkodzie zbyciu nieruchomości przez Skarb Państwa i gminę stoją postępowania administracyjne prowadzone w trybie wznowienia i nadzoru (art. 145 i art. 156 KPA), mające na celu stwierdzenie legalności nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa i gminę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>