Sprzedaż nieruchomości przez Skarb Państwa

Przy sprzedaży nieruchomości przez Skarb Państwa i gminę niektórym podmiotom (rn.in. poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości oraz ich następcom prawnym, a także najemcom lokali mieszkalnych, którzy uzyskali najem na podstawie decyzji administracyjne- przysługuje z mocy prawa pierwszeństwo w nabyciu tych nieruchomości. W takim przypadku właściwy organ zobowiązany jest zawiadomić te osoby o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia i przysługującym tym osobom prawie pierwszeństwa. Dopiero brak odpowiedzi w ustawowym terminie lub odmowa skorzystania z prawa pierwszeństwa umożliwia zbycie nieruchomości w wolnym obrocie.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości może przyznać wojewoda i rada gminy również innym najemcom i dzierżawcom lokali mieszkalnych i użytkowych. Naruszenie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przysługującego z mocy prawa wywołuje odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa i gminy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Cenę sprzedaży nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Przy sprzedaży nieruchomości na cele lub podmiotom ściśle określonym w ustawie, od ceny nieruchomości może być przyznana bonifikata, która podlega zwrotowi, jeżeli ten kto uzyskał bonifikatę, w okresie do 10 lat od dnia nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa lub gminy wyko-rzysta nieruchomość na inne cele, aniżeli cel uzasadniający udzielenie bonifikaty albo dokona zbycia nieruchomości na rzecz osoby trzeciej, z wyjątkiem zbycia nieruchomości na rzecz osób bliskich.

Zapłata ceny uzyskanej w drodze przetargu musi nastąpić nie później, niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży, natomiast zapłata ceny przy sprzedaży bezprzetargowej może być rozłożona na oprocentowane raty roczne na okres do 10 lat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>