Stan nieruchomości

Art. 138. |Wygaśnięcie pra- 1. Jeżeli nieruchomość lub jej część pod-legająca zwrotowi została oddana w trwały zarząd lub została obciążona prawem użytkowania, prawa te wygasają z dniem, w którym decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości stała się ostateczna. Przepis art. 90 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Umowa najmu, dzierżawy lub użyczenia zwracanej nieruchomości wygasa z upływem 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości stała się ostateczna.

Art. 139. [Stan nieruchomości] Nieruchomość wywłaszczona podlega zwrotowi w stanie, w jakim znajduje się w dniu jej zwrotu.

Art. 140. [Zwrot odszkodowania i nieruchomości zamiennej] 1. W razie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości poprzedni właściciel lub jego na-stępca prawny zwraca Skarbowi Państwa lub gminie, w zależności od tego, kto jest właścicielem nieruchomości w dniu zwrotu, wypłacone odszkodo-wanie, a także nieruchomość zamienną, jeżeli była przyznana w ramach od-szkodowania. Zwrotowi podlegają również kwoty potrącone z odszkodowa-nia na spłatę zobowiązań wobec Skarbu Państwa lub wobec gminy.

Odszkodowanie oraz kwoty, o których mowa w ust. 1, podlegają wa-loryzacji, z tym że ich wysokość po waloryzacji, z zastrzeżeniem art. 217 ust. 2, nie może być większa niż wartość rynkowa nieruchomości w dniu zwrotu, a jeżeli ze względu na rodzaj nieruchomości nie można określić jej wartości rynkowej, nie może być większa niż jej wartość odtworzeniowa.

W razie zmniejszenia się albo zwiększenia wartości nieruchomości wskutek działań podjętych na nieruchomości po jej wywłaszczeniu, zwalo-ryzowane odszkodowanie podlega odpowiednio zmniejszeniu lub zwięk-szeniu o kwotę równą różnicy wartości ustalonej na dzień zwrotu. Przy ustalaniu różnicy wartości przyjmuje się stan nieruchomości z dnia wy-właszczenia oraz stan nieruchomości z dnia zwrotu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>