Studium podlega zaopiniowaniu przez sejmik samorządowy

Studium podlega uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej w odnie-sieniu do pasa technicznego, pasa ochronnego, portów i przystani morskich.

“ Art.- 57 ust. 1 i 3 w brzmieniu, ust. la dodany ustawą z dnia 22. 08. 1997 r. (Dz.U. Nr 111, poz. 726). Wojewoda, w drodze obwieszczenia, ogłasza w wojewódzkim dzien-niku urzędowym o sporządzeniu studium. Art. 58.’ [Programy ponadlokalne] 1. Naczelne i centralne organy ad-ministracji rządowej sporządzają programy zawierające zadania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych.

Programy, o których mowa w ust. 1, po uprzednim uzgodnieniu z Ministrem – po zaopiniowaniu przez Prezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych i po uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, podlegają zatwierdzeniu przez Radę Ministrów.

Przedmiotem uzgodnień, o których mowa w ust. 2, jest spójność programu z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju, studiami zagospodarowania przestrzennego województw oraz zatwierdzonymi programami.

Rada Ministrów może upoważnić inne organy do zatwierdzania pro-gramów.

Warunkiem zatwierdzenia programów jest zapewnienie środków finansowych niezbędnych do realizacji zobowiązań, o których mowa w art. 14 pkt 2 i art. 36 ust. 1 i 2.

Organy, o których mowa w ust. 1, przekazują wojewodom zatwier-dzone programy, w części dotyczącej ich właściwości.

Art. 59. [Programy wojewódzkie] 1. Wojewoda sporządza wojewódzkie programy zawierające zadania rządowe należące do jego właściwości, służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>