Plan zagospodarowania przestrzennego

Studium nie jest przepisem gminnym i nie stanowi podstawy do wy-dania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Art. 7. [Charakter planu] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest przepisem gminnym.

Art. 8.' [Plan zagospodarowania przestrzennego] 1. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowią treść uchwały rady gminy. Integralną częścią planu jest rysunek planu stanowiący załącznik do uchwały rady gminy. Rysunek planu obowiązuje w zakresie określonym uchwalą.

W uchwale rady gminy wskazuje się, sporządzone wcześniej, miej-scowe plany zagospodarowania przestrzennego dotyczące obszaru objętego planem, które zachowują moc obowiązującą i które tracą moc.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opra-cowuje się w formie, o której mowa w ust. 1.

Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast określi, w drodze za-rządzenia, rodzaje i wzory dokumentów stosowanych w pracach planisty-cznych oraz zakres i rodzaje dokumentów wymaganych w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Art. 9. |Rozwinięcie| 1. W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się postanowienia przepisów szczególnych od-noszące się do obszaru objętego planem i przedmiotu jego ustaleń.

W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się zadania rządowe, o których mowa w rozdziale 6.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>