Stwierdzenie prawa użytkowania nieruchomości

Przed stwierdzeniem dotychczasowego prawa zarządu, o którym mowa w ust. 1-3, właściwy organ bada, czy nie zostały zgłoszone roszcze-nia poprzednich właścicieli w stosunku do nieruchomości będących przed-miotem uwłaszczenia oraz czy uwłaszczenie nie namsza praw osób trzecich.

– 1. Właściwy organ stwierdza prawo użytkowania nieruchomości przez spółdzielnię łub inną osobę prawną na podstawie co najmniej jednego z następujących dokumentów:

– decyzji o przekazaniu nieruchomości w użytkowanie,

– decyzji o naliczeniu lub aktualizacji opłat z tytułu użytkowania nieru-chomości.

Jeżeli właściwy organ nie dysponuje dokumentami, o których mowa w ust. 1, może wezwać spółdzielnię lub inną osobę prawną do ich dostar-czenia w wyznaczonym terminie.

Jeżeli nie zachowały się dokumenty, o których mowa w ust. 1, stwier-dzenia prawa użytkowania nieruchomości można dokonać na podstawie zeznań świadków lub oświadczeń stron złożonych zgodnie z art. 75 Kode-ksu postępowania administracyjnego, potwierdzających przekazanie nieru-chomości w użytkowanie spółdzielni lub innej osobie prawnej.

– Właściwy organ, po stwierdzeniu prawa użytkowania nieruchomości przez spółdzielnię lub inną osobę prawną według stanu na dzień 5 grudnia

1990 r., zawiera ze spółdzielnią lub inną osobą prawną, na jej wniosek, umowę o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste oraz

o przeniesienie własności znajdujących się na niej budynków, innych urządzeń i lokali.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>