System naboru na aplikację adwokacką

Obok przytoczonych wyżej zarzutów „merytorycznych”, odnoszących się do realizacji przejrzystości, obiektywnego i równego traktowania kandydatów oraz ogólnego postulatu poszanowania interesu publicznego – w tym poprzez powiększenie konkurencyjności na rynku usług prawniczych – podnoszone są również argumenty formalnoprawne.

System naboru na aplikację adwokacką opiera się na przepisach „Prawa o adwokaturze” oraz wewnętrznych regulacjach samorządu adwokackiego, których zgodność z Konstytucją nasuwa wątpliwości. Zarzutem postawionym we wspomnianym wyżej postępowaniu przed NSA jest kwestia braku podstawy prawnej do uzależniania wpisu na listę aplikantów adwokackich od wyniku w konkursie, bowiem przepisy „Prawa o adwokaturze” nie regulują tej kwestii wystarczająco szczegółowo, pozostawiając ją aktom wewnętrznym samorządu adwokackiego. Regulowanie sytuacji prawnej osób nienależących do korporacji adwokackiej aktami wewnętrznymi, wydanymi przez jej organy, nasuwa wątpliwości, zważywszy na przyjęcie przez Konstytucję zamkniętego katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego.

Pojawiają się również zarzuty przekraczania przez adwokaturę granic kompetencji samorządu zawodowego. Zadaniem samorządów tzw. „zawodów zaufania publicznego” jest reprezentowanie osób wykonujących zawód oraz sprawowanie pieczy „nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony” . Czy w sprawowaniu pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu mieści się ograniczanie dostępu do zawodu – działanie w stosunku do kandydatów na aplikantów, a więc osób niebędących jeszcze członkami korporacji?

Osobny problem stanowiło przyjmowanie przez samorząd adwokacki liczbowych ograniczeń w przyjmowaniu aplikantów. Mechaniczne określanie limitu miejsc na aplikacji stanowi, zdaniem krytyków wspomnianego modelu, naruszenie konstytucyjnej swobody wyboru i wykonywania zawodu, ponieważ zakres ingerencji w korzystanie z tej swobody przekracza granice wyznaczone przez zasadę proporcjonalności .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>