Sytuacja w zakładach karnych

W zakładach karnych – z osadzonymi (200 osób) odbywającymi karę pozbawienia wolności, skazanymi za występki w postępowaniu, w którym byli:

– niereprezentowani (72 osoby dalej jako ZK nierepr.)

– byli reprezentowani przez adwokata z wyboru (55 osób dalej jako ZK repr. z wyboru)

– byli reprezentowani przez adwokata z urzędu (73 osoby dalej jako ZK repr. z urzędu)

Wyniki te pokazują, że wiedza na temat możliwości występowania o adwokata z urzędu jest najmniejsza w przypadku osób, które nie były reprezentowane przez prawnika. Wyniki takie uzyskano zarówno w badaniach prowadzonych w sądach, jak i w zakładach karnych.

Respondenci w sądach nie stanowili reprezentatywnej próby społeczeństwa. Były to osoby, które już trafiły do sądu i miały tam sprawę. Mimo iż zetknęły się z wymiarem sprawiedliwości bezpośrednio, prawie trzecia część z nich nie wiedziała o możliwości uzyskania pełnomocnika z urzędu. O możliwości tej nie wiedziały nawet niektóre osoby spośród tych, którym przyznano reprezentację z urzędu (najczęściej jednak dotyczyło to obrony obowiązkowej). Dla zbadania rzeczywistej wiedzy społeczeństwa o możliwości występowania o prawnika z urzędu należałoby przeprowadzić badania opinii społecznej na reprezentatywnej grupie dorosłych obywateli.

Osoby (w sądach i z.k.), które wiedziały o możliwości wystąpienia z wnioskiem o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu (w sumie 593 ankietowanych), jako źródło tej informacji wskazywały najczęściej rodzinę – jedna piąta badanych. Innymi często wymienianymi źródłami informacji były: sąd, lektura i media (po 10% odpowiedzi). Na prokuratora wskazało 3%, a na policję 1% badanych. Wśród badanych w zakładach karnych najważniejszym źródłem informacji byli współosadzeni – 30%. Jak widać, częściej źródła informacji występują poza wymiarem sprawiedliwości. Nie ma bowiem odpowiednich informatorów, ulotek, które dostępne, np. w sądach, byłyby źródłem wiedzy o uprawnieniu obywateli.

Wśród osób badanych w sądach można wskazać na pewne dodatkowe cechy wpływające na wiedzę o możliwości wnioskowania o prawnika z urzędu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>