Trwają prace nad koncepcją reformy sądownictwa

Przy okazji prac nad koncepcją reformy sądownictwa administracyjnego zespół powołany w Naczelnym Sądzie Administracyjnym opracował propozycje rozwiązań bardzo ciekawe z punktu widzenia pomocy prawnej dla osób ubogich. Choć większość z zaprezentowanych poniżej propozycji nie znalazła ostatecznie aprobaty ustawodawcy, to warto wykorzystać wspomniany dorobek w refleksji nad zmianami modelu zapewniania pomocy prawnej z urzędu także na potrzeby innych postępowań sądowych. Wspomniane propozycje obejmowały:

– przyjęcie rozwiązania, w którym strona sama dokonuje wyboru prawnika albo zwraca się do właściwego organu samorządu adwokatów lub radców prawnych o wyznaczenie zastępcy procesowego (wedle pomysłodawców w przyszłości mogłoby to doprowadzić do wykształcenia się grupy prawników specjalizujących się w sprawach administracyjnych)

– stworzenie podstawy do wypłacania wynagrodzenia zastępcom procesowym już z chwilą podjęcia się występowania w sprawie (zaliczka na poczet wynagrodzenia), a nie, jak obecnie, dopiero po zakończeniu postępowania

– wypłacanie wynagrodzeń ze środków specjalnych sądu administracyjnego, utworzonych na ten cel

– tworzenie środków specjalnych na realizację prawa ubogich z opłat sądowych połowę opłaty przekazywano by jako dochód Państwa na rachunek jego budżetu, a połowę gromadzono na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na pomoc prawną dla ubogich (dodatkowym źródłem mogłyby być roczne wpłaty dokonywane przez korporacje adwokatów i radców prawnych na wniosek Prezesa NSA)

– wykonywanie niektórych czynności w postępowaniu o przyznanie „prawa ubogich” przez referendarzy sądowych.

Z informacji uzyskanej od prezesa NSA prof. Romana Hausera w czerwcu 2002 r. wynikało, że większość propozycji zyskała aprobatę członków komisji sejmowych oraz przedstawicieli korporacji prawniczych . Jednak w toku prac nad projektem ustawy odrzucono pierwsze cztery z proponowanych rozwiązań.

W ramach prac nad reformą sądownictwa administracyjnego sformułowano wiele nowatorskich postulatów, które w polskiej praktyce były, jak dotąd, jedynym dowodem głębokiej refleksji władzy państwowej nad funkcjonowaniem systemu pomocy prawnej.

Kolejnym ważnym i napawającym nadzieją zjawiskiem jest działalność Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, która prowadzi prace nad nową ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych183. W ramach prac

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>