Trwały zarząd i przekazywanie nieruchomości na cele szczególne

Po upływie 6 miesięcy od dnia zamknięcia pierwszego przetargu, zbycie nieruchomości może nastąpić ponownie w trybie zorganizowania pier-wszego przetargu. Przetarg ustny kończy się negatywnie w przypadku, gdy żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą, a przetarg pisemny uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z jego uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej. Czynności przetargowe mogą być zaskarżone przez uczestnika przetargu odpowiednio do wojewody lub zarządu gminy. Przetarg, który został ogłoszony może być odwołany przez właściwy organ jedynie z uzasadnionej przyczyny, w taki sam sposób i w formie, jak jego ogłoszenie.

ITrwały zarząd i przekazywanie nieruchomości na cele szczególne

Trwały zarząd jest prawną formą władania nieruchomościami przez państwową i komunalną jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Trwały zarząd może być ustanowiony tylko na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy i tylko na rzecz wymienionych wyżej jednostek. Zakres wykonywania trwałego zarządu określa ustawa o gospodarce nieruchomościami, umożliwiając określenie szczegółowych warunków w ramach trwałego zarządu odpowiednio przez wojewodę i radę gminy. Trwały zarząd może być ustanowiony w drodze decyzji właściwego organu (kierownika urzędu rejonowego lub zarządu gmin- po złożeniu stosownego wniosku przez jednostkę organizacyjną. Natomiast objęcie nieruchomości w posiadanie przez jednostkę organizacyjną następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Trwały zarząd ustanawia się na czas oznaczony lub nieoznaczony. Jednocześnie, jednostki organizacyjne uprawnione są do nabywania, odpowiednio na rzecz Skarbu Państwa lub gminy, w obrocie cywilnoprawnym nieruchomości, do których z chwilą nabycia przez jednostki organizacyjne przysługuje z mocy prawa trwały zarząd.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>