Tymczasowe zagospodarowanie terenu

Wykonanie obowiązku wynikającego z roszczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, chyba że strony postanowią inaczej. W przypadku opóźnienia w wypłacie z tytułu odszkodowania lub wykupu nieruchomości należą się odsetki ustawowe.

Spory w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, rozstrzygają sądy powszechne.

Zasady określania wartości nieruchomości oraz osoby uprawnione do określania tej wartości określają przepisy o gospodarce gruntami i wy-właszczeniu nieruchomości dotyczące wyceny zbywanych nieruchomości państwowych.

Art. 37. [Tymczasowe zagospodarowanie teren- 1. Tereny, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala inne prze-znaczenie, niogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem, chyba że w planie ustalono zasady tymczasowego zagospodarowania.

2. W przypadku ustalenia w planie zasad, o których mowa w ust. 1, wójt, burmistrz albo prezydent miasta orzeka, w drodze decyzji, o sposobie tymczasowego zagospodarowania terenu.

Art. 38. [Źródła pokrycia zobowiązań] 1. Rada gminy podejmuje uchwalę określającą źródła pokrycia zobowiązań, o których mowa w art. 36 ust. 2. W tym celu gmina może emitować obligacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Wyplata w obligacjach, o których mowa w ust. 1, nie może przekro-czyć połowy należności, a termin wykupu obligacji nie może być dłuższy niż 10 lat, licząc od dnia wypłaty.

Art. 38a. [Wyłączenie] Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>