Ubiegając się o zwolnienie

Wniosek o zwolnienie od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych jest wolny od opłaty sądowej14\ Wniosek taki może złożyć osoba fizyczna, która jednocześnie pisemnie oświadczy, że nie jest w stanie ponieść tych kosztów bez uszczerbku utrzymania koniecznego siebie i rodziny .

Strona ubiegająca się o zwolnienie od kosztów sądowych jest obowiązana do złożenia oświadczenia zawierającego dokładne dane o stanie rodzinnym, majątku i dochodach. Ocena, czy oświadczenie to jest wystarczające do przyznania zwolnienia od kosztów, należy do sądu. Sąd może zarządzić stosowne dochodzenie, jeżeli poweźmie wątpliwości co do stanu majątkowego strony wnioskującej o zwolnienie od kosztów. Jakkolwiek z przepisu art. 113 §1 k.p.c. wynika tylko obowiązek złożenia oświadczenia, brzmienie §127 regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych wskazuje na to, że domagający się zwolnienia od kosztów musi udokumentować należycie swój stan majątkowy i rodzinny, a więc przedstawić obok oświadczenia także dowody potwierdzające jego prawdziwość.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>