Uchwała o scaleniu i podziale nieruchomości

§ 56. Dokumentację, o której mowa w § 6 pkt 3, stanowią:

– geodezyjny projekt scalenia i podziału nieruchomości,

– rejestr nieruchomości, z wykazaniem ich stanu dotychczasowego oraz stanu nowego po scaleniu i podziale, w tym nieruchomości propono-wanych do przyznania uczestnikom postępowania.

– Po opracowaniu projektu uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje czynności, o których mowa w art. 103 ust. 3 i 4.

§ MD. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia radzie gminy projekt uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości wraz z wnioskami, uwagami i zastrzeżeniami zgłoszonymi w okresie wyłożenia projektu do wglądu oraz propozycjami rozstrzygnięć w tym zakresie.

§ 11.1. Zamiana własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości objętych scaleniem i podziałem, odpowiednio na własność lub użytkowanie wieczyste nowo wydzielonych nieruchomości, następuje z dniem wejścia w życie uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości.

Uchwała o scaleniu i podziale nieruchomości stanowi podstawę do wykonania czynności, o których mowa w art. 104 ust. 3, a ponadto do:

– umieszczenia na mapie z geodezyjnym projektem scalenia i podziału nieruchomości wzmianki o wejściu w życie uchwały,

– opracowania dokumentacji do wykonania czynności, o których mowa w art. 104 ust. 3 pkt 2-4.

Sposób sporządzania i rodzaje dokumentów niezbędnych w postępowaniu związanym ze scaleniem i podziałem nieruchomości

§ 12. 1. Czynności związane z opracowaniem dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 oraz § 6 pkt 1-3, wykonuje osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie określonym w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 103, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>